گوشواره طلا و زنانه با نگین توپاز آبی سوئیس و برلیان

خواص و خصوصیات توپاز آبی سوئیس

سنگ توپاز آبی چیست و چه خواص و خصوصیاتی دارد؟مهمترین خصوصیت سنگ توپاز آبی رنگ آن است.رنگ توپاز آبی سوئیس رنگی است مابین رنگ آبی آسمانی و رنگ توپاز آبی لندن که حد متوسطی از روشنایی را دارد،نه زیاد تاریک و نه زیاد روشن و همچنین مانند توپاز آبی لندن رنگ آبی مایل به سبز ندارد.توپاز آبی سوئیس رنگ آبی بسیار زنده ای دارد.

ادامه مطلب